Övriga förtroendeorgan

På Kyrkslätts kommuns nätsidor skildras närmare om förtroendeorganens uppgifter. Där skrivs:

”Nämnderna är förtroendemannaorgan som utses av kommunfullmäktige. Deras uppgift är att leda och utveckla verksamheten underställd nämnden och svara för att tjänsterna organiseras på ett ändamålsenligt sätt. Nämnden ska också följa och utvärdera tjänsternas effektivitet och ge invånarna och användarna möjlighet att delta i planeringen och utvecklingen av tjänsterna.”

Nedan finner du SFP:s representanter i förtroendeorganen under perioden 2021 – 2025. Du når oss via våra e-postadresser, vilka är fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi.
Förtroendeorganens övriga kontaktuppgifter hittar du här.

Protokoll och föredragningslistor för ärenden som behandlas hittar du här.

Bildnings- och fritidsnämnden


Martin Valtonen
Medlem

Niklas Lindholm
Ersättare

Patrik Lundell
Medlem

Emil Strandell
Ersättare

Maj Åberg-Hildén
Medlem

Merja Tarkiainen
Ersättare

Byggnads- och miljönämnden


Kim Männikkö
Viceordförande

Pia Furu
Ersättare

Kerstin Grönqvist
Medlem

Johnny Sved
Ersättare

Centralvalnämnden


Harriet Hagelberg
Viceordförande

Nämnden för lokaltjänster


Hans Hedberg
Medlem

Ann-Britt Romar
Ersättare

Matilda Björkqvist
Medlem

Kent Jensen von Schulmann
Ersättare

Personalsektionen


Miika Engström
Medlem

Stig Kvarnström
Ersättare

Anita Forssén
Medlem

My Sundelin
Ersättare

Revisionsnämnden


Jerri Kämpe-Hellenius
Viceordförande

Eja Björkqvist
Ersättare

Samhällstekniska nämnden


Jenny Snellman
Viceordförande

Michaela Lindholm
Ersättare

Josephine Frimodig
Medlem

Ann-Christin Sveds
Ersättare

Kim Liljequist
Medlem

Peter Sundelin
Ersättare

Svenska nämnden för bildning och fostran


Linda Basilier
Ordförande

Rea-Susan Isotupa
Ersättare

Stefan Gustafsson
Medlem

Sören Petersen
Ersättare

Petra Ekberg-Kontula
Medlem

Marcus Söderström
Ersättare

Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten


Siv Ahlberg
Medlem

Niklas Sillman
Medlem

Gode män vid fastighetsförrättningar


Greger Englund

Anita Forssén

Ann-Christine Sved

Nämndemedlemmar i tingsrätten


Maria Borg-Karlsson

Dick Lindertz

Ann-Britt Romar

Följ oss på Facebook: https://www.facebook.com/SFPiKyrkslatt/

Följ oss på Instagram: https://www.instagram.com/sfp_kyrkslatt/?hl=fi